Cài đặt Netdata – xem tình trạng Server Realtime

Netdata là một giải pháp mã nguồn mở của tổ chức Firehol được thiết kế hoạt động trên hệ thống Linux. Cung cấp chức năng chính là giám sát thời gian thực đối với nguồn tài nguyên và ứng dụng đang hoạt động trên hệ thống Linux.

Netdata vào thời điểm mới phát hành này, hiện chỉ có thể giám sát tài nguyên của máy chủ đã cài đặt Netdata (host-based system), chưa hỗ trợ giám sát từ xa.

Một số tính năng chính trong Netdata

 • Total and Per Core CPU usage, interrupts, softirqs and frequency.
 • Total Memory, RAM, Swap and Kernel usage.
 • Disk I/O (per disk: bandwidth, operations, backlog, utilization, etc).
 • Monitors Network interfaces including: bandwidth, packets, errors, drops, etc).
 • Monitors Netfilter / iptables Linux firewall connections, events, errors, etc.
 • Processes (running, blocked, forks, active, etc).
 • System Applications with the process tree (CPU, memory, swap, disk reads/writes, threads, etc).
 • Apache and Nginx Status monitoring with mod_status.
 • MySQL database monitoring: queries, updates, locks, issues, threads, etc.
 • Postfix email server message queue.
 • Squid proxy server bandwidth and requests monitoring.
 • Hardware sensors (temperature, voltage, fans, power, humidity, etc).
 • SNMP devices.

Netdata sử dụng giao diện bootstrap làm dashboard rất đẹp, bạn có thể tự xây dựng custom dashboard sử dụng HTML đơn giản, hoạt động cực nhanh và tiết kiệm tài nguyên (chỉ tốn 10 – 15MB RAM).

Bạn có thể xem demo hoạt động của Netdata tại đây. Thông tin chi tiết về dự án này có trên GitHub.

Hệ điều hành hỗ trợ:

 • Gentoo
 • Arch Linux
 • Ubuntu / Debian
 • CentOS
 • Fedora
 • RedHat
 • Scientific Linux

Được thiết kế để hỗ trợ hệ điều hành trên nền tảng Linux. Sau đây là các bước cài đặt:

I. Cài đặt gói hỗ trợ

Trên Debian / Ubuntu

sudo apt-get install zlib1g-dev uuid-dev libmnl-dev gcc make git autoconf autogen automake pkg-config

Trên Centos / Redhat / Fedora

yum install zlib-devel libuuid-devel libmnl-devel gcc make git autoconf autogen automake pkgconfig -y

II. Cài đặt Netdata

Có 2 cách để tải Netdata là sử dụng : git clone hoặc tải trực tiếp tại đây

Đối với git clone :

cd /root/
git clone https://github.com/firehol/netdata.git --depth=1
cd netdata
./netdata-installer.sh

Sau khi cài đặt thành công, script sẽ tự động chạy. Nếu không có vấn đề gì bạn có thể truy cập ngay vào link quản lý được rồi:http://ip_address:19999

Port 19999 là port mặc định của Netdata, bạn có thể thay đổi bằng cách bỏ comment trong file cấu hình /etc/netdata/netdata.conf

Nếu không truy cập được, có thể bạn cần mở port 19999

service iptables start
iptables -I INPUT -p tcp --dport 19999 -j ACCEPT
service iptables save
service iptables restart

III. Khởi động netdata sau khi reboot

 echo "/usr/sbin/netdata" >> /etc/rc.local

IV. Một số thông tin khác

Bạn có thể chạy netdata thủ công bằng lệnh sau:

/usr/sbin/netdata

Nếu muốn stop netdata, hãy sử dụng công cụ killall

killall netdata

Để bảo mật Netdata, yêu cầu password khi truy cập bạn có thể sử dụng link hướng dẫn này.

V.Cập nhật Netdata

Trong quá trình sử dụng, nếu có phiên bản mới Netdata sẽ thông báo cho bạn trong tab Update ở Dashboard.

Lúc này, bạn chỉ cần truy cập vào thư mục đã từng clone netdata trước đây và chạy update

cd /root/netdata/
git pull
./netdata-installer.sh

Script sẽ tự động nâng cấp và restart netdata.

Hoặc cập nhật tự động qua cronjob

crontab -e
0 3 * * * /root/netdata/./netdata-updater.sh

Sau đó bấm esc và gõ :wq để lưu cronjob
Sẽ cập nhật tự động lúc 3h00 sáng hàng ngày.

Vậy là xong, chúc bạn thành công.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *