Download Windows 10 Version 1151 Threshold 2 Update Apr 2016

Thêm 1 bản cập nhật lớn nữa cho Version 1511 được MS trình làng mang mã build 10586.164
Dưới đây là file ISO chuẩn nguyên gốc được tải từ MSDN & VLSC, vui lòng check kĩ SHA1 trước khi cài đặt

I, ISO MSDN

1. Education

File Name: en_windows_10_education_version_1511_updated_apr_2016_x64_dvd_8712927.iso 
= Win10_1511_2_Education_English_x64.iso
Languages: English 
SHA1: 1585D3D2F59AEF2EEAE23DB67309BF81383E4E00 

File Name: en_windows_10_education_version_1511_updated_apr_2016_x86_dvd_8713709.iso 
= Win10_1511_2_Education_English_x32.iso
Languages: English 
SHA1: 354BE843A2D639494D0E95BA30AEFBB5E772760C

2. Enterprise

File Name: en_windows_10_enterprise_version_1511_updated_apr_2016_x64_dvd_8711771.iso 
Languages: English 
SHA1: F7BB9692C4B545832237C2AF8B4E31952931895E 

File Name: en_windows_10_enterprise_version_1511_updated_apr_2016_x86_dvd_8711709.iso 
Languages: English 
SHA1: 99FC41B34F6866077F63420B173DC9F485E75644 

3. Home Single Language

File Name: Win10_1511_2_SingleLang_English_x32.iso 
Languages: English 
SHA1: 9596A36176436DAB9FD558C2630A42FBC1E098A9 

File Name: Win10_1511_2_SingleLang_English_x64.iso 
Languages: English 
SHA1: 46F4BB96ECCA6C423720ADE6AB1781653D6F1B89

4. Multiple Edition ( Pro + Home )

File Name: en_windows_10_multiple_editions_version_1511_updated_apr_2016_x64_dvd_8705583.iso 
= Win10_1511_2_English_x64.iso
Languages: English 
SHA1: 1B247B5B348E78C9BC3AFD3C1CBE10CEE3D1B9D5 

File Name: en_windows_10_multiple_editions_version_1511_updated_apr_2016_x86_dvd_8735185.iso 
= Win10_1511_2_English_x32.iso
Languages: English 
SHA1: 2DDE3A5BFA60B7F10CD38DBD544CF00A075F8908

II, ISO VLSC

1. Education

 File: SW_DVD5_WIN_EDU_10_1511.2_64BIT_English_MLF_X20-99622.ISO
CRC-32: 7dbf06d1
  MD4: fdff1a852083d61437ee2e0bda011fee
  MD5: 26ed10655f843f28202fb342bb8af75c
 SHA-1: 616e277fc36f846557ff86ad4fce66924ddc40f7

 File: SW_DVD5_WIN_EDU_10_1511.2_32BIT_English_MLF_X20-99621.ISO
CRC-32: 338dd760
  MD4: 9f90a2001a47ea270086525bda60e143
  MD5: 3de424bfe68d4c4b6627a13861819c53
 SHA-1: 97cc450936c9321e67176f9243a3ff25ae454466

2. Enterprise MSDN = Enterprise VLSC

3. Professional

 File: SW_DVD5_Win_Pro_10_1511.2_32BIT_English_MLF_X20-99699.ISO
CRC-32: de217fd5
  MD4: fd39a2832c75aa8084913c13cb6fec60
  MD5: 8d35321614f14f2dbd61c702513c7f85
 SHA-1: 2c5461015f31481a32fd7308cb62cfe6a9b53364

 File: SW_DVD9_Win_Pro_10_1511.2_64BIT_English_MLF_X20-99426.ISO
CRC-32: c4cfa37d
  MD4: 9f8af2c0b5a3e09ad0c6fb721273eac3
  MD5: 89cff0592594198b6f9a8952c942cdb4
 SHA-1: b89c4b1526762f07a3dce6a0b08e572cfe532650

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *