Download Windows 10 Version 1607 Redstone 1

Windows 10 Anniversary Update, hoặc Windows 10 version 1607, tên mã là “Redstone 1”, là bản cập nhật lớn lần hai cho Windows 10 và là bản đầu tiên trong bốn bản cập nhật chính trong kế hoạch cập nhật có tên là Redstone.

Bản này mang số hiệu build 10.0.14393. Bản xem trước đầu tiên được phát hành vào ngày 16 tháng 12 năm 2015. Phiên bản sau cùng được gửi tới người dùng Windows Insiders vào ngày 18 tháng 6 năm 2016, theo sau đó là bản phát hành công chúng vào ngày 2 tháng 8

Dưới đây là file ISO chuẩn nguyên gốc được tải từ MSDN và VLSC, bạn vui lòng check kĩ SHA1 trước khi cài đặt

LƯU Ý: Enterprise MSDN = Enterprise VLSC

I, ISO MSDN

1. Education

File Name: en_windows_10_education_version_1607_updated_jul_2016_x64_dvd_9055880.iso 
= Win10_1607_Education_English_x64.iso
Languages: English 
SHA1: EEE7C0E49C71533883B205DCAE0C82C75CD4B4AD

File Name: en_windows_10_education_version_1607_updated_jul_2016_x86_dvd_9055803.iso 
= Win10_1607_Education_English_x32.iso
Languages: English 
SHA1: 816153EE450FF07600EBC4266D60687FD0939AEA 

2. Enterprise MSDN = Enterprise VLSC

 File: Win10_1607_SingleLang_English_x32.iso
CRC-32: 1849021e
  MD4: 459917eccdcfd998e3c38799164a9334
  MD5: 98cf5797ecf2b5dc2253f19d9975d837
 SHA-1: 2509e8d2a2dc5c5d0c102bb29f9e8ec8083d8664

 File: Win10_1607_SingleLang_English_x64.iso
CRC-32: 56813343
  MD4: 1b58b8217fefc24ca1900014b17e6278
  MD5: 566354bc12d351693db22d830baa764e
 SHA-1: 1b96a03bb876798b5c0d5ed216f8932de7b9567e
File Name: en_windows_10_multiple_editions_version_1607_updated_jul_2016_x86_dvd_9053863.iso 
= Windows10_InsiderPreview_Client_x32_en-us_14393.iso
= Win10_1607_English_x32.iso
Languages: English 
SHA1: 5A4D2C953D884578A6ADB448BEE5753B80EC1CFA

File Name: en_windows_10_multiple_editions_version_1607_updated_jul_2016_x64_dvd_9058187.iso 
= Windows10_InsiderPreview_Client_x64_en-us_14393.iso
= Win10_1607_English_x64.iso
Languages: English 
SHA1: 99FD8082A609997AE97A514DCA22BECF20420891 
File Name: en_windows_10_enterprise_2016_ltsb_x86_dvd_9060010.iso = SW_DVD5_WIN_ENT_LTSB_2016_32BIT_English_MLF_X21-07420.ISO
Languages: English 
SHA1: 45E72D02FF17125C699558719EB946D8E140C9CC

File Name: en_windows_10_enterprise_2016_ltsb_x64_dvd_9059483.iso = SW_DVD5_WIN_ENT_LTSB_2016_64BIT_English_MLF_X21-07421.ISO
Languages: English 
SHA1: 031ED6ACDC47B8F582C781B039F501D83997A1CF 

File: 14393.0.160715-1616.RS1_RELEASE_CLIENTENTERPRISE_S_OEM_X64FRE_EN-US.ISO
Size: 3575779328 bytes
MD5: 4A917259326464603DD44D70BD7EF827
SHA1: 470F865F42B7182472F5CD461FF3480ED363D5EB
CRC32: E1D52A28
6. IoT
File Name: en_windows_10_iot_core_for_raspberry_pi_version_1607_updated_jul_2016_arm_dvd_9055111.iso
Languages: English
SHA1: 5340715E8DFC11241AAB0ACAFAD7F98489402760

The same

File: 14393.0.160715-1616.rs1_release_amd64fre_IOTCORE_RPi.iso
CRC-32: 87c1683e
  MD4: 450188835e636c59be9096174a35ada0
  MD5: bb426b439902539cfff43a0e22c73dc6
 SHA-1: 5340715e8dfc11241aab0acafad7f98489402760
-------
File Name: en_windows_10_iot_core_for_minnowboard_max_version_1607_updated_jul_2016_x86_dvd_9055342.iso
Languages: English
SHA1: DEE908F674E7679B01939311BD6CC9878B976DB8

The same

 File: 14393.0.160715-1616.rs1_release_amd64fre_IOTCORE_MBM.iso
CRC-32: 5f0bfc62
  MD4: 7c88945fd6631159d4671b7b0bcd0b7a
  MD5: 10ebc0d76e3d507416625dd1d8118153
 SHA-1: dee908f674e7679b01939311bd6cc9878b976db8
-------
File Name: en_windows_10_iot_core_version_1607_updated_aug_2016_x86_x64_arm_dvd_9057855.iso
Languages: English
SHA1: 220BD89ED4B815E0AE8BADC8F0F936D9BD1A10D6

File Name: en_windows_10_iot_core_for_dragonboard_version_1607_updated_jul_2016_arm_dvd_9058889.iso
Languages: English
SHA1: 390FB736EA7899D5B6B1F47E71659A5BCEA35C48
7. Home China
File Name: Win10_1607_China_GGK_Chinese(Simplified)_x64.iso
Languages: Chinese (Simplified)
SHA1: 419e1a4026c9ca31b9787d930d7a96631d35c877

File Name: Win10_1607_China_GGK_Chinese(Simplified)_x32.iso
Languages: Chinese (Simplified)
SHA1: b11154d1ef8a50467e5f9c68b00e5a4d50ffd33f

II, ISO VLSC1. Enterprise

 File: SW_DVD5_WIN_ENT_10_1607_64BIT_English_MLF_X21-07102.ISO
CRC-32: 962f67bb
  MD4: fa736b51f491c02eefcbbe7c466c8c5e
  MD5: 06fc1188353f10b007c1e4a8f08b36b6
 SHA-1: f9ffea3a40bf39ccde105bb064e153343560d73e

 File: SW_DVD5_WIN_ENT_10_1607_32BIT_English_MLF_X21-07101.ISO
CRC-32: 5f2f980f
  MD4: ecbf135a1114542004436a9d89a66dd8
  MD5: dfb7e70fcd434cf345f7c07972473374
 SHA-1: 89e415fec5f4ed23d96cb543d3cea838f57a10a0
 File: SW_DVD5_WIN_EDU_10_1607_64BIT_English_MLF_X21-07178.ISO
CRC-32: ccff77cf
  MD4: ce7bcffc8ca81d50c543a28adf05b822
  MD5: 818bb481ab3525058b3d94f34f22faed
 SHA-1: b3b71aa110d6ec1c7e66bc36e1af0dfa031b251e

 File: SW_DVD5_WIN_EDU_10_1607_32BIT_English_MLF_X21-07177.ISO
CRC-32: 58af3fef
  MD4: b616973e10450c16c53bc05690bc570c
  MD5: d4f4609809a396bc5a4f7907f0a3faa3
 SHA-1: 44d72c65c1a9c47163e74f374a583bf729950968
 File: SW_DVD5_Win_Pro_10_1607_64BIT_English_MLF_X21-06988.ISO
CRC-32: b983d3da
  MD4: 8435affe95055073b9486e9551f6b241
  MD5: fec84fcd084239f9b1e49010050ac1b1
 SHA-1: b1b36c716a2fe66a596ff0afac7a825f7c3c2e9e

 File: SW_DVD5_Win_Pro_10_1607_32BIT_English_MLF_X21-07253.ISO
CRC-32: 5bc10d37
  MD4: 53a7457a005cfaabaef3c0ac17dfbcf0
  MD5: befba0bf741135f178fd534c6ae7c914
 SHA-1: e4d70c6c4cba969cacb167856bfc12fba0f5d0ef

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *