Kiểm tra băng thông Server bằng vnStat

Muốn lấy được các số liệu thống kê mạng trên máy tính Linux không phải là một điều khó khăn. Với các công cụ như sar, Iperf và vnStat cho các phân phối gần đây,… người dùng có thể có được các số liệu đó qua một vài lệnh hữu dụng.

vnStat là một trong số các công cụ như vậy và đó chính là công cụ được chúng tôi giới thiệu trong bài. Công cụ ghi chép mạng phổ biến, vnStat, khá khác với các bộ đánh hơi mạng khác như Wireshark vì nó thu nhận các thống kê giao diện mạng vào và ra khỏi nhân kernel. Nói theo cách khác, Wireshark chỉ kiểm tra các gói đến và đi ra khỏi máy.

Thông thường vnStat là một ứng dụng sử dụng tiện ích dòng lệnh và điều này có thể gây khó khăn trong quá trình làm việc. Tuy nhiên trong bài này chúng tôi muốn giới thiệu cho các bạn một cách khác trong việc sử dụng vnStat, dựa trên các giao diện web tiện dụng, với trang bị mới này vnStat có thể tạo cho bạn các báo cáo hữu dụng từ các bản ghi của nó.

CentOS

cài đặt gói liên quan

yum install make gcc gd gd-devel wget

tải bản mới nhất ( vnStat 1.18 ) và giải nén

cd /usr/src
wget http://humdi.net/vnstat/vnstat-1.18.tar.gz
tar zxvf vnstat-1.18.tar.gz

Biên dịch và cài đặt

cd vnstat-1.18
./configure --prefix=/usr --sysconfdir=/etc && make all && make install

Cài đặt khởi động sau khi reboot

Đối với CentOS 6

cp -v examples/init.d/centos/vnstat /etc/init.d/
chkconfig vnstat on
service vnstat start

Đối với CentOS 7

cp -v examples/systemd/vnstat.service /etc/systemd/system/
systemctl enable vnstat
systemctl start vnstat

Kiểm tra đã hoạt động chưa

pgrep -c vnstatd

Trả về “1” là đã cài đặt thành công, “0” cài đặt thất bại, kiểm tra lại các bước trên

Ubuntu

cài đặt gói liên quan

apt-get update
apt-get install make gcc libc6-dev wget libgd3 libgd-dev

tải bản mới nhất ( vnStat 1.18 ) và giải nén

cd /usr/src
wget http://humdi.net/vnstat/vnstat-1.18.tar.gz
tar zxvf vnstat-1.18.tar.gz

Biên dịch và cài đặt

cd vnstat-1.18
./configure --prefix=/usr --sysconfdir=/etc && make && make install

Cài đặt khởi động sau khi reboot

Đối với Ubuntu 15.10 và mới hơn

cp -v examples/systemd/vnstat.service /etc/systemd/system/
systemctl enable vnstat
systemctl start vnstat

Đối với Ubuntu 14.04 – 15.04

cp -v examples/upstart/vnstat.conf /etc/init/
initctl start vnstat

Kiểm tra đã hoạt động chưa

pgrep -c vnstatd

Trả về “1” là đã cài đặt thành công, “0” cài đặt thất bại, kiểm tra lại các bước trên

Thiết lập cổng mạng để theo dõi băng thông.

Xem các cổng mạng hiện đang có trên máy chủ:

vnstat --iflist

Kết quả xuất ra như sau: Available interfaces: lo eth0 ( 2 card mạng có thể theo dõi băng thông gồm lo, và eth0).
Cài đặt cổng mạng muốn theo dõi băng thông:

vnstat -u -i eth0

Khởi động vnstat bằng lệnh sau:

vnstat -d

Sau khi thực hiện việc cài đặt cổng mạng theo dõi, Quý khách thực hiện câu lệnh sau để xác định được băng thông như sau:
#vnstat -h: xem băng thông theo giờ
#vnstat -d: xem băng thông theo ngày
#vnstat -w: xem băng thông theo tuần
#vnstat -m: xem băng thông theo tháng
#vnstat:    xem tất cả

Trong đó:
RX bytes: Lượng băng thông vào.
TX bytes: Lượng băng thông ra.

Để tiện theo dõi, hãy sử dụng vnStat PHP frontend mình hướng dẫn tại Cài đặt giao diện vnStat PHP frontend

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *